سابقه اقدامات اجرائی

بازدید از زمین های کشاورزی | اردیبهشت 1395

در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی کشت اصولی زعفران توسط کشاورز نمونه کشوری از استان خراسان رضوی، روز جمعه مورخ 95/2/31 از مزارع برخی متقاضیان کشت زعفران در روستاهای حسین‌آباد، شهرآباد، بداف، اسدآباد اسفندآباد و رحمت‌آباد بازدید به عمل آمده و توصیه‌هایی برای زمان و نحوه کشت، نحوه‌ی آماده سازی زمین و انواع کودها ارائه گردید و بصورت عملی چند پیاز زعفران کاشته شد.