سابقه اقدامات اجرائی

کارگاه آموزش کشت زعفران | اردیبهشت 1395

کارگاه آموزشی کشت اصولی زعفران توسط کشاورز نمونه کشوری از استان خراسان رضوی پنجشنبه مورخ 95/2/30 برگزار گردید. در این کارگاه اصول مربوط به کاشت، داشت و برداشت زعفران به صورت جامع بیان گردیده و مقرر شد روز بعد (جمعه مورخ 95/2/31) در یکی از مزارع، کشت زعفران به صورت عملی آموزش داده شود