بازدید از کارگاه قالیبافی

روستای بداف | اردیبهشت 1395