سابقه اقدامات اجرائی

بازدید از کارگاه قالیبافی | اردیبهشت 1395

پيرو درخواست برخی از بانوان روستای بداف جهت راه‌اندازی كارگاه قاليبافی، آقای موسوی از فعالين صنعت فرش، دوشنبه مورخ 95/2/20 در بين بانوان علاقه‌مند در اين روستا حضور يافتند. در اين جلسه شرايط راه‌اندازی كارگاه‌های قالیبافی در روستا تشريح و مقرر گرديد بعد از نهايی شدن مكان مناسب، جهت راه اندازی كارگاه با مشاركت 11 نفر از بانوان اقدام گردد. همچنين آقای موسوی از كارگاه قاليبافی كه به همت يکی از بانوان روستای اسدآباد اسفند آباد راه‌اندازی شده بود نيز بازديد نمودند.